فهرست پروژه های باز

امروز 27 آبان 1396

ساخت ایـنتـرو (تیزر اول و آخر فیلم و کلیپ) لوگوی متحرک

درخواست سه طراحی و تنطیم ایـنتـرو ( تیزر اول و پایان) و لوگوی متحرک جهت قرارگیری در فیلم و کلیپ های مختلف
طراحی و تنطیم ها:
تیز اول
تیزر پایان
لوگوی متحرک...
توسط PSCO دوازده روز پیش با 2 پیشنهاد رسیده