فهرست پروژه های باز Active Directory

امروز 3 بهمن 1397

انجام یک مطالعه موردی با موضوع دلخواه با داده های فرضی با تکنیک تحلیل پوششی داده های شبکه ای شامل مدل سازی ریاضی و حل با لینگو

فوری
انجام یک مطالعه موردی با موضوع دلخواه با داده های فرضی با تکنیک تحلیل پوششی داده های شبکه ای شامل مدل سازی ریاضی و حل با لینگو
توسط کاربر99767 یازده روز پیش با 1 پیشنهاد رسیده