فهرست پروژه های باز

امروز 5 بهمن 1395

تحليل خرپا ٢بعدي به صورت دستي

حل يك خرپا(تانكر آب) كه به صورت فايل ضميمه ارسال گرديده ، حل ٢بعدي به صورت دستي
توسط کاربر42662 چهارده روز پیش با 4 پیشنهاد رسیده