فهرست پروژه های باز

امروز 28 مرداد 1396

پروژه درسی طراحی فنی رشته معماری

فوری
1. کشیدن (LAYOUT (D.E.C طبق LAYOUT B
2.تیپ بندی در و پنجره طبق D-1 و D-2
3-فاز 2 کردن نما و مقطع
سفیدا بتن -مشکی آجر
محل پروزه شمشک
توسط کاربر53059 شش روز پیش با 0 پیشنهاد رسیده

{{chat.otherName}}