فهرست پروژه های باز

امروز 31 شهریور 1396
پلن های جدید ارتقا عضویت ویژه

آماده کردن متن ارائه برای روز دفاع

سلام
دوستانی  فارغ التحصیل  مهندسی برق الکترونیک نوری هستند میتوانند در نوشتن متن ارائه روز دفاع  کمک کنند پیام بدهند
توسط کاربر34570 نه روز پیش با 4 پیشنهاد رسیده