فهرست پروژه های باز

امروز 5 بهمن 1395

پروژه پرولوگ هوش مصنوعی

سلام
برای هر یک، به طور جداگانه یک برنامه‌ی پرولوگ (شامل یک پایگاه دانش و یک یا چند پرس‌وجو) بنویسید که از طریق فراخوانی پرس‌وجوها پاسخ معما توسط پرولوگ بدست آید.
برای جمعه ساعت 12 ظه...
توسط Bright Star دوازده روز پیش با 0 پیشنهاد رسیده