فهرست پروژه های باز

امروز 8 تیر 1396

برنامه نویسی به زبان پرولوگ

برنامه ای به زبان پرولوگ بنویسید که راه تعادل نش  (NE :Nash Equilibrium) و سودهای حاصل را برای یک بازی دو نفره با جمع غیر صفر (Non-Zero sum game) به دست آورد.
توسط کاربر48552 ده روز پیش با 0 پیشنهاد رسیده

Chat