مشاهده پروفایل علی

امروز 2 خرداد 1396

سابقه ی ترجمه به مدت یک سال

ترجمه عمومی فارسی به انگلیس و انگلیسی به فارسی

ترجمه ی تخصصی پزشکی و زمینه های مرتبط از فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی

دانشجوی سال سوم پزشکی.


امتیازعنوان پروژهرای دهنده زمان رای
? ترجمه یک صفحه متن پزشکی تا فردا داداش
? ترجمه مقاله پزشکی داداش
? دانلود کتاب با عنوان hand book...... IR
? ترجمه تخصصي پزشکي 2 عزیز
? ترجمه تخصصي پزشکي 1 عزیز
? ترجمه تخصصي پزشکي 3 عزیز
امتیاز 8.00 (بسیار خوب) ترجمه متن تخصصي پزشکي (انگليسي به فارسي) داداش7 اردیبهشت 1395
? ترجمه 4 مورد چکيده يک صفحه اي پزشکي تا 6 بعد ازظهر امروز داداش

امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه ی پزشکیasadi44447 آبان 1395
?ترجمه ی متن حقوقvirtouso
?ترجمه تخصصی پزشکی دو روزهMahoor
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه ی تخصصی متن امنیتی اطلاعاتی 3رای داوری داور پارسکدرز 4 مرداد 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه ی تخصصی متن امنیتی اطلاعاتی 5abd14 مرداد 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه ی تخصصی متن امنیتی اطلاعاتی 4abd11 مرداد 1395
?ترجمه تخصصی متن امنیتی اطلاعاتیIT_One8 مرداد 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه ی تخصصی متن امنیتی اطلاعاتی 2abd11 مرداد 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه ي بيو ديزلSasan_9116 آذر 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه ي شيميرای داوری داور پارسکدرز 24 آبان 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه ي شيميگروه تخصصی ترجمه24 آبان 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه فوريmhs.m23 آبان 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)فوري ترجمه ي شيمي فوريMohammad9 آبان 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه ي منطق فازيshahryari93us11 آذر 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه ي کامپيوتريvirtouso
?ترجمه ي پزشکي تخصصيMahoor3 تیر 1395
?ترجمه ي شيميکاربر30903
?ترجمه مهندسي صنايعسمير
?فوري - ترجمه منطق فازي 5مترجم پارس کدرز