مشاهده پروفایل عزیز

امروز 5 بهمن 1395
امتیازعنوان پروژهرای دهنده زمان رای

امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
?ترجمه مهندسی برق 2800 لغت تا فردا 8 شبphp_one
?ترجمه مهندسی برق 2850 لغت تا آخر امشبphp_one
?ترجمه متن پزشکی: 5phoenix.951 بهمن 1395
?ترجمه حرفه ای (متن در مورد aggression and video games): شماره 2راه آفرین1 بهمن 1395
?ترجمه حرفه ای (متن در مورد aggression and video games): شماره 1راه آفرین1 بهمن 1395
?ترجمه متن پزشکی: 4asadi444430 دی 1395
?ترجمه متن پزشکی: 3phoenix.951 بهمن 1395
?ترجمه متن پزشکی: 2phoenix.951 بهمن 1395
?ترجمه متن پزشکی: 1asadi444428 دی 1395
?ترجمه متن پزشکیMahoor
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه فارسی به انگلیسی// مهندسی برق// 2sina-sf10 آذر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه فارسی به انگلیسی// مهندسی برقsina-sf9 آذر 1395
?ترجمه حرفه ای متن تخصصی پزشکی # 7 (1123 لغت که تا 10 شب شنبه 22 آبان نیاز هست)asadi4444
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه متن تخصصی پزشکی # 6 (1800لغت که تا فردا ظهر نیاز هست)asadi444422 آبان 1395
?ترجمه متن تخصصی پزشکی # 5 (1400لغت که تا آخر امشب نیاز هست)هادی طیبی
?ترجمه متن تخصصی پزشکی # 4 (851 لغت که تا آخر امشب حدودای 12 شب نیاز هست)Saberi19 آبان 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه متن تخصصی پزشکی #3 (1156 لغت که تا آخر امشب حدودای 12 شب نیاز هست)asadi444418 آبان 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه متن تخصصی پزشکی #2asadi444418 آبان 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه متن تخصصی پزشکی #1راه آفرین18 آبان 1395
?ترجمه حرفه ای یک صفحه مهندسی برق به انگلیسی تا امشب #شماره 2sina-sf
?ترجمه حرفه ای یک صفحه مهندسی برق به انگلیسی تا امشب #شماره 1sina-sf16 آبان 1395
?ترجمه در زمینه پزشکی_ شماره 4هادی طیبی
?ترجمه مهندسی برق قدرت -- 5هادی طیبی6 آبان 1395
?پاداشهادی طیبی
?ترجمه در زمینه پزشکی_ شماره 3هادی طیبی1 آبان 1395
?ترجمه مهندسی برق با 1313 لغت تا فردا 2 بعدازظهرهمیار1 آبان 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه در زمینه پزشکی_ شماره 2هادی طیبی1 آبان 1395
?ترجمه در زمینه پزشکی_ شماره 1هادی طیبی29 مهر 1395
?ترجمه حرفه ای پزشکی (705 لغت) تا قبل از 12 ظهر امروز-- شماره 1هادی طیبی28 مهر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه رشته ریاضی تا شنبه شبهادی طیبی26 مهر 1395
?ترجمه مهندسی برق قدرت تا 6 بعد از ظهر امروزمترجم
?ترجمه حرفه ای انگلیسی به فارسی رشته حسابداری (متن در مورد حسابرسی هستش) شماره 23tareye-khamush5 دی 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مهندسی برق قدرت -- 3هادی طیبی28 مهر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مهندسی برق قدرت -- 4هادی طیبی21 مهر 1395
?ترجمه حرفه ای انگلیسی به فارسی رشته حسابداری (متن در مورد حسابرسی هستش) شماره 2سيما66
?ترجمه حرفه ای انگلیسی به فارسی رشته حسابداری (متن در مورد حسابرسی هستش) شماره 13tareye-khamush18 مهر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مهندسی برق قدرت تا جمعه پیش رو -- 2هادی طیبی16 مهر 1395
?ترجمه مهندسی برق قدرت تا جمعه پیش رو -- 1saeed17 مهر 1395
?پاداشهادی طیبی
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله مهندسی برق قدرت (ترجمه ممتاز باشد برای ارسال به ژورنال)هادی طیبی4 مهر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله مهندسی برق قدرتsina-sf2 مهر 1395
?ترجمه مقاله مهندسی برق 1F.Mohassel27 تیر 1395
?ترجمه مقاله مهندسی برق 2F.Mohassel26 تیر 1395
?ترجمه مهندسی برق تخصصیF.Mohassel14 خرداد 1395
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه تخصصي برق قدرتblue man9 اردیبهشت 1395
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه تخصصي برق قدرترای داوری داور پارسکدرز 9 اردیبهشت 1395
?ترجمه تخصصي پزشکي 2علی
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه تخصصي پزشکيMahoor9 اردیبهشت 1395
?ترجمه تخصصي پزشکي 1علی
?ترجمه تخصصي پزشکي 3علی