مشاهده پروفایل عزیز

امروز 4 فروردین 1396
امتیازعنوان پروژهرای دهنده زمان رای

امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
?تایپ 13 صفحه متن که ضمیمه کردمArtificial Intelligence3 فروردین 1396
?ترجمه متن 2466 لغتیphoenix.951 فروردین 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه متن 1650 لغتی تا 10 امشبراه آفرین9 اسفند 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه یه متن 4400 لغتیphoenix.9523 اسفند 1395
?ترجمه پزشکی: 6phoenix.9526 اسفند 1395
?ترجمه در خصوص Oxidative Stressphoenix.95
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه سریع متن 330 لغتی مهندسی برقمترجم پارسکدرز4 اسفند 1395
?ترجمه پزشکیasadi4444
?ترجمه حرفه ای متن پزشکیphoenix.95
?ترجمه حرفه ای در خصوص hypercholesterolemiaphoenix.95
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه یه صفحه چکیده مهندسی برقمترجم پارسکدرز25 بهمن 1395
?ترجمه متن روانشناسی در مورد MARITAL SATISFACTION (1770لغت)راه آفرین29 بهمن 1395
?ترجمه پزشکی در مورد Preterm birth (2360 لغت)phoenix.95
?ترجمه متن روانشناسی/پزشکی در مورد Postpartum Depression #شماره دو#راه آفرین29 بهمن 1395
?ترجمه متن روانشناسی در مورد Postpartum Depression (4412 لغت)گروه تاک تیک30 بهمن 1395
?ترجمه مقاله در زمینه Psychosis in autism # شماره 2راه آفرین23 بهمن 1395
?پاداشمترجم پارسکدرز
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مقاله در زمینه Psychosis in autismasadi444421 بهمن 1395
?ترجمه متن تخصصی زیستمترجم پارسکدرز20 بهمن 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه متن 850 لغتی تا دو ساعت آیندهSasan_9111 بهمن 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه پزشکی 560 لغت تا ساعت 6 بعد از ظهر امروزSasan_9111 بهمن 1395
?ترجمه مقاله مهندسی برقآرزو
?ترجمه مهندسی برق تا آخر امشب 1مترجم
?ترجمه مهندسی برق 2800 لغت تا فردا 8 شبphp_one
?ترجمه مهندسی برق 2850 لغت تا آخر امشبphp_one
?ترجمه متن پزشکی: 5phoenix.951 بهمن 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه حرفه ای (متن در مورد aggression and video games): شماره 2راه آفرین1 بهمن 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه حرفه ای (متن در مورد aggression and video games): شماره 1راه آفرین1 بهمن 1395
?ترجمه متن پزشکی: 4asadi444430 دی 1395
?ترجمه متن پزشکی: 3phoenix.951 بهمن 1395
?ترجمه متن پزشکی: 2phoenix.951 بهمن 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه متن پزشکی: 1asadi444428 دی 1395
?ترجمه متن پزشکیMahoor
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه فارسی به انگلیسی// مهندسی برق// 2sina-sf10 آذر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه فارسی به انگلیسی// مهندسی برقsina-sf9 آذر 1395
?ترجمه حرفه ای متن تخصصی پزشکی # 7 (1123 لغت که تا 10 شب شنبه 22 آبان نیاز هست)asadi4444
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه متن تخصصی پزشکی # 6 (1800لغت که تا فردا ظهر نیاز هست)asadi444422 آبان 1395
?ترجمه متن تخصصی پزشکی # 5 (1400لغت که تا آخر امشب نیاز هست)هادی طیبی
?ترجمه متن تخصصی پزشکی # 4 (851 لغت که تا آخر امشب حدودای 12 شب نیاز هست)Saberi19 آبان 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه متن تخصصی پزشکی #3 (1156 لغت که تا آخر امشب حدودای 12 شب نیاز هست)asadi444418 آبان 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه متن تخصصی پزشکی #2asadi444418 آبان 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه متن تخصصی پزشکی #1راه آفرین18 آبان 1395
?ترجمه حرفه ای یک صفحه مهندسی برق به انگلیسی تا امشب #شماره 2sina-sf
?ترجمه حرفه ای یک صفحه مهندسی برق به انگلیسی تا امشب #شماره 1sina-sf26 بهمن 1395
?ترجمه در زمینه پزشکی_ شماره 4هادی طیبی
?ترجمه مهندسی برق قدرت -- 5هادی طیبی6 آبان 1395
?پاداشهادی طیبی
?ترجمه در زمینه پزشکی_ شماره 3هادی طیبی1 آبان 1395
?ترجمه مهندسی برق با 1313 لغت تا فردا 2 بعدازظهرهمیار1 آبان 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه در زمینه پزشکی_ شماره 2هادی طیبی1 آبان 1395
?ترجمه در زمینه پزشکی_ شماره 1هادی طیبی29 مهر 1395
?ترجمه حرفه ای پزشکی (705 لغت) تا قبل از 12 ظهر امروز-- شماره 1هادی طیبی28 مهر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه رشته ریاضی تا شنبه شبهادی طیبی26 مهر 1395
?ترجمه مهندسی برق قدرت تا 6 بعد از ظهر امروزمترجم
?ترجمه حرفه ای انگلیسی به فارسی رشته حسابداری (متن در مورد حسابرسی هستش) شماره 23tareye-khamush5 دی 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مهندسی برق قدرت -- 3هادی طیبی28 مهر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مهندسی برق قدرت -- 4هادی طیبی21 مهر 1395
?ترجمه حرفه ای انگلیسی به فارسی رشته حسابداری (متن در مورد حسابرسی هستش) شماره 2سيما66
?ترجمه حرفه ای انگلیسی به فارسی رشته حسابداری (متن در مورد حسابرسی هستش) شماره 13tareye-khamush18 مهر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مهندسی برق قدرت تا جمعه پیش رو -- 2هادی طیبی16 مهر 1395
?ترجمه مهندسی برق قدرت تا جمعه پیش رو -- 1saeed17 مهر 1395
?پاداشهادی طیبی
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله مهندسی برق قدرت (ترجمه ممتاز باشد برای ارسال به ژورنال)هادی طیبی4 مهر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله مهندسی برق قدرتsina-sf2 مهر 1395
?ترجمه مقاله مهندسی برق 1F.Mohassel27 تیر 1395
?ترجمه مقاله مهندسی برق 2F.Mohassel26 تیر 1395
?ترجمه مهندسی برق تخصصیF.Mohassel14 خرداد 1395
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه تخصصي برق قدرتblue man9 اردیبهشت 1395
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه تخصصي برق قدرترای داوری داور پارسکدرز 9 اردیبهشت 1395
?ترجمه تخصصي پزشکي 2علی
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه تخصصي پزشکيMahoor9 اردیبهشت 1395
?ترجمه تخصصي پزشکي 1علی
?ترجمه تخصصي پزشکي 3علی