مشاهده پروفایل REZ

امروز 31 شهریور 1396

ترجمه متون تخصصی

برق الکترونیک

ترجمه عمومی


ترجمه متن کوتاه2900 کلمه ای

بدون امتیاز

24,500 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.انجام پروژه سیلواکو (silvaco)

بدون امتیاز

350,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.


19 شهریور 1396


انجام پروژه سيلواكو 1

بدون امتیاز

200,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.


19 شهریور 1396


طراحی با متلب

بدون امتیاز

50,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.ترجمه بخش هایی از یه کتاب

بدون امتیاز

35,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.


17 مرداد 1396


رسم تابه موج برای یک الکترون محصور در چاه پتانسیل با روش عددی

بدون امتیاز

50,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.


26 مرداد 1396


ترجمه تخصصی ریاضی

بدون امتیاز

25,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.


5 مرداد 1396


ویرایش و کاما گزاری

بدون امتیاز

10,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.

مخفی


ترجمه تخصصی ریاضی حدود۲۵صفحه

بدون امتیاز

70,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.


3 مرداد 1396


شبیه سازی مقاله برق الکترونیک

بدون امتیاز

130,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.


25 مرداد 1396


ترجمه 8 صفحه برق

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

بسیار عالی و خوش قول


15 تیر 1396


ترجمه تخصصی مخابرات 2

بدون امتیاز

120,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.


18 تیر 1396امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای