فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 25 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مهندسه481210.00دعوت
سجاد ثروت جو19990.00دعوت
javadiii8104510.00دعوت
RBA2132710.00دعوت
حسن واعظ3142310.00دعوت
MAD-55901111910.00دعوت
amin101043510.00دعوت
سهیل-10860969760.00دعوت
کاربر310090940130.00دعوت
کاربر685390593970.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.