فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 25 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
خزاعي01153200.00دعوت
محمد هاشمي01151710.00دعوت
Hassan-799110427410.00دعوت
p[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[231040857.00دعوت
کاربر280490967940.00دعوت
کاربر310160940070.00دعوت
w_of_d_s0805300.00دعوت
M Mp0694860.00دعوت
کاربر899960400810.00دعوت
mfarhadi0397790.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.