فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 25 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
MANP01148480.00دعوت
barnamenevis_prozhe01033910.00دعوت
کاربر258200988990.00دعوت
کاربر258740988450.00دعوت
pro programmer-11400962420.00دعوت
Shayvard0908270.00دعوت
کاربر457840803960.00دعوت
کاربر576690693430.00دعوت
کوروش کبیر0551070.00دعوت
انجام پروژه الکترونیک0385200.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.