فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص MVC
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
HMA Programmer233719.90دعوت
mh12738310.00دعوت
alirasouli638810.00دعوت
Adibfar43949.67دعوت
مهدی میرزایی240810.00دعوت
Rayasa_Technician641810.00دعوت
savvydesign.ir1242010.00دعوت
Encoder200674439.83دعوت
عطارد ش164749.92دعوت
pooya247810.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.