فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Prolog
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Ashkan_crash493649.40دعوت
Alireza395289.75دعوت
kayvan198976819.67دعوت
vahidstu1284310.00دعوت
dani19685010.00دعوت
مهندس تیزرو49029.33دعوت
Hardware+Software389127.79دعوت
javadiii8144610.00دعوت
maks1714598.33دعوت
EEE3157710.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.