فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Prolog
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
h_heydari119160.00دعوت
Pourya S219940.00دعوت
Programmer-1403221705.00دعوت
Mdev1112136.00دعوت
Paye Boland-9981114966.50دعوت
StuWorks0115923.00دعوت
دیار0116213.00دعوت
xps153033117227.55دعوت
amin1136811118027.50دعوت
متلب پیروز0120970.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.