فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Prolog
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
GHz01140330.00دعوت
BigM-97601046180.00دعوت
کاربر2653201037690.00دعوت
kousha mad01002240.00دعوت
dyaakv01002220.00دعوت
کاربر316040990090.00دعوت
کاربر484060829760.00دعوت
کاربر517710796690.00دعوت
dadoly0794210.00دعوت
hoda-31260776050.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.