فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
dr.strangelove705112478.60دعوت
سامی سي شارپ4112607.33دعوت
ICDET10114467.10دعوت
FullStack0115273.00دعوت
xps153033117277.55دعوت
رئوف نیا6118026.50دعوت
سينا رستگار7122836.22دعوت
کاربر3411711210610.00دعوت
PROJECSNEEDTFREELANCERS0120030.00دعوت
SK.coder10119328.88دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.