فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص ترجمه
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
هادی طیبی86999.61دعوت
Mahoor1731009.75دعوت
javad312191019.56دعوت
مترجم پارس کدرز1001069.59دعوت
eternal-34561061089.25دعوت
مهندس برق-کنترل941099.44دعوت
مترجم آنلاین521109.74دعوت
ساسان-886631139.10دعوت
Projenevis581169.16دعوت
Majid Pirooz151209.83دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.