فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Javidϟ#386610.00دعوت
OstadBanoo101459.00دعوت
Pouyan251689.19دعوت
مهرداد دیدار211709.76دعوت
Listing2017110.00دعوت
JavaGeek620810.00دعوت
ژنرال192219.47دعوت
aryansoft582639.90دعوت
سعید-881132688.55دعوت
امیرحسین692768.54دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.