فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 آبان 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
GamaRay01089580.00دعوت
زهیر59098410.00دعوت
هومن امیری0885680.00دعوت
کاربر329750850660.00دعوت
سجاد-15890832800.00دعوت
mokh0830490.00دعوت
امیر جوان0678350.00دعوت
مودت1674530.00دعوت
نیاهل0406410.00دعوت
پویا فرج نژاد0381420.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.