فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
اوستا1110786.50دعوت
جاواکار6114048.33دعوت
xps153033114907.55دعوت
یونس سوخته زاری2115133.00دعوت
barnamekhah36115147.55دعوت
ZEB0119900.00دعوت
کاربر309570119173.00دعوت
HRN-64601134940.00دعوت
کاربر2559001042300.00دعوت
almatech0933280.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.