فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 29 خرداد 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (7418)
پروژه: ترجمه زبان تخصصی ریاضی 6
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
بهروز3
Sadaf928
پژوهشگر10
IT_One11
سيما6614
Mohammad_H15
وزارت خارجه16
Mohsen.Trans22
Behnam_h23
M.nasri25

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.