فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 3 تیر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (7468)
پروژه: ترجمه مقاله سیستم های فازی
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
بهروز3
Sadaf928
پژوهشگر10
IT_One11
سيما6614
وزارت خارجه15
Mohammad_H16
Mohsen.Trans22
Behnam_h23
M.nasri25

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.