فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 23 آبان 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (8889)
پروژه: ترجمه مقاله سیستم های فازی
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25 ( اضافه کردن تعداد دعوت نامه ۲۵  ۵۰  ۱۰۰ )
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Mashmol65
abd67
محمد امین حسینی68
mohammadmahdi69
masiandre80
نويد م84
آرزو شرف زاده86
مترجم و ویراستار89
جواد تهمتن93
مترجم & تایپیست پارسکدرز100

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.