فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 17 آذر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (9051)
پروژه: ترجمه مقاله سیستم های فازی
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25 ( اضافه کردن تعداد دعوت نامه ۲۵  ۵۰  ۱۰۰ )
نام کاربری رتبهسطح کاربری
ساسان-886123
معصومه فقیهی124
ساسان-1356127
Majid Pirooz128
hamyarp133
NET Programmer.136
saeed-1695137
مترجم حرفه ای و تخصصی146
eng20149
موسسه زبان و ترجمه ملل152

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.