فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 30 مرداد 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (1428)
پروژه: حل دستی 6 سوال ساده آمار
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Programmer2
وزارت خارجه7
ناصر668
ProfessionalDeveloper12
motodrive19
Ebi102021
M.nasri27
matlab1st34
F.Mohassel39
Hemen Zandi41

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.