فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 27 خرداد 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2735)
پروژه: رسم فلوچارت برای کد متلب
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Programmer2
ناصر667
ProfessionalDeveloper9
پژوهشگر11
امیر12
Mohammad_H15
وزارت خارجه16
motodrive19
M.nasri25
matlab1st30

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.