فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 2 مهر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (9743)
پروژه: پروژه سیستم عامل مربوط به پیاده سازی الگوریتم mlfq در c یا c++ با توضیحات زیر
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Programmer2
بهروز5
BlueDev6
وزارت خارجه7
پژوهشگر9
IT_One10
امیر12
ProfessionalDeveloper13
Ebi102014
گروه ستيا17

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.