فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 3 تیر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (8967)
پروژه: پروژه سیستم عامل مربوط به پیاده سازی الگوریتم mlfq در c یا c++ با توضیحات زیر
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Programmer2
بهروز3
BlueDev6
ProfessionalDeveloper9
پژوهشگر10
IT_One11
امیر12
گروه ستيا13
وزارت خارجه15
مهندس محب17

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.