فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 19 آذر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (3608)
پروژه: تكليف محاسبات عددى
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25 ( اضافه کردن تعداد دعوت نامه ۲۵  ۵۰  ۱۰۰ )
نام کاربری رتبهسطح کاربری
بهروز2
Programmer3
BlueDev7
ناصر668
دکتر زهرا آقاجاني10
IT_One12
ProfessionalDeveloper15
Ebi102016
motodrive17
M.nasri34

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.