فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 31 مرداد 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (3317)
پروژه: تكليف محاسبات عددى
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Programmer2
بهروز3
BlueDev6
ناصر668
ProfessionalDeveloper12
IT_One13
motodrive19
Ebi102021
M.nasri27
matlab1st34

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.