فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 23 آذر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (3306)
پروژه: کد نویسی با نرم افزار متلب
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25 ( اضافه کردن تعداد دعوت نامه ۲۵  ۵۰  ۱۰۰ )
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Programmer3
وزارت خارجه6
ناصر667
دکتر زهرا آقاجاني9
پژوهشگر10
امیر11
ProfessionalDeveloper15
motodrive17
M.Zandi19
Akhtar-Electronic24

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.