فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 27 شهریور 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (1158)
پروژه: تولید سه عدد محتوا
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
بهروز4
دکتر زهرا آقاجاني24
masiandre81
مترجم و ویراستار84
Unic Team89
Roghayeh162
احمدی - مهندس برق206
Fatemeh.B211
fallah system253
سارا کیمیایی256

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.