فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 23 آذر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2217)
پروژه: نیاز به کمک برای انجام پایان نامه ارشد نرم افزار
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25 ( اضافه کردن تعداد دعوت نامه ۲۵  ۵۰  ۱۰۰ )
نام کاربری رتبهسطح کاربری
ناصر667
دکتر زهرا آقاجاني9
IT_One12
Sadaf9213
ProfessionalDeveloper15
motodrive17
Kia-323325
F.Mohassel40
محمدرضا-113343
دکتر رضوی44

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.