فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 31 مرداد 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2002)
پروژه: نیاز به کمک برای انجام پایان نامه ارشد نرم افزار
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
ناصر668
Sadaf9210
ProfessionalDeveloper12
IT_One13
Mohammad_H17
motodrive19
Kia-323326
مسعود مخابرات36
F.Mohassel39
دکتر زهرا آقاجاني50

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.