فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 21 آذر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (154)
پروژه: مدلسازی ستون بتنی تقویت شده با کامپوزیت تحت بار فشاری و خمشی در آباکوس
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25 ( اضافه کردن تعداد دعوت نامه ۲۵  ۵۰  ۱۰۰ )
نام کاربری رتبهسطح کاربری
دکتر زهرا آقاجاني10
hosseinbio60
جواد تهمتن99
mecharobotic131
saman_hoseini7132
علی عمران- راه آهن133
z.h210
مهندس تیزرو221
M. R. Safari448
کاربر آیدا کریمی474

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.