فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 30 مرداد 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (105)
پروژه: مدلسازی ستون بتنی تقویت شده با کامپوزیت تحت بار فشاری و خمشی در آباکوس
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
دکتر زهرا آقاجاني50
hosseinbio72
mecharobotic120
جواد تهمتن126
saman_hoseini7137
علی عمران- راه آهن248
M. R. Safari489
کاربر آیدا کریمی517
Alireza VNK619
مهندس تیزرو895

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.