فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 4 شهریور 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (6007)
پروژه: ویرایش یک سند سیاستی (زیباسازی فایل متنی )
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
بهروز3
BlueDev6
وزارت خارجه7
IT_One13
p22
AhwazSoft32
DonAryan33
F.Mohassel37
محمدعلی38
دکتر زهرا آقاجاني47

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.