فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 29 تیر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (7754)
پروژه: ویرایش متن ترجمه شده به فارسی
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
بهروز3
Sadaf929
پژوهشگر10
وزارت خارجه11
IT_One12
سيما6615
Mohammad_H16
Mohsen.Trans22
M.nasri24
Behnam_h25

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.