فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 28 شهریور 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (10748)
پروژه: استخراج یکسری جداول از یک سایت
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
java1
Programmer2
BlueDev6
پژوهشگر9
IT_One10
امیر12
ProfessionalDeveloper13
Ebi102016
گروه ستيا17
programer11018

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.