فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 27 شهریور 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (8347)
پروژه: ترجمه مقاله ۷ صفحه ای
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
بهروز4
وزارت خارجه7
پژوهشگر9
IT_One10
Sadaf9211
سيما6614
Mohammad_H19
دکتر زهرا آقاجاني24
Mohsen.Trans27
Kia-323328

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.