فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 30 مرداد 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (8901)
پروژه: نرم افزار ساده کاربردي
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Programmer2
بهروز3
وزارت خارجه7
پژوهشگر9
امیر11
ProfessionalDeveloper12
IT_One13
programer11016
مهندس محب18
Akhtar-Electronic20

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.