فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 16 آذر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (9586)
پروژه: نرم افزار ساده کاربردي
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25 ( اضافه کردن تعداد دعوت نامه ۲۵  ۵۰  ۱۰۰ )
نام کاربری رتبهسطح کاربری
بهروز2
Programmer3
وزارت خارجه6
پژوهشگر9
دکتر زهرا آقاجاني10
امیر11
IT_One12
programer11014
ProfessionalDeveloper15
p21

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.