فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 29 مرداد 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (894)
پروژه: AutoPlay Media Studio 8
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
ناصر668
IT_One13
AhwazSoft32
مسعود مخابرات36
دکتر زهرا آقاجاني50
mohammadmahdi58
Mmeshkatian98
javad312101
مترجم پارس کدرز106
النا آزادی122

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.