فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 19 آذر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (940)
پروژه: AutoPlay Media Studio 8
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25 ( اضافه کردن تعداد دعوت نامه ۲۵  ۵۰  ۱۰۰ )
نام کاربری رتبهسطح کاربری
ناصر668
دکتر زهرا آقاجاني10
IT_One12
AhwazSoft36
مسعود مخابرات46
mohammadmahdi70
النا آزادی91
javad312107
Mmeshkatian111
محمدابراهیم ابروی118

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.