فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 2 آبان 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (5651)
پروژه: ترجمه
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25
نام کاربری رتبهسطح کاربری
وزارت خارجه7
دکتر زهرا آقاجاني8
ناصر669
IT_One12
ProfessionalDeveloper15
سيما6617
مهندس محب21
p24
Behnam_h29
AhwazSoft33

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.