فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 30 مرداد 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (4542)
پروژه: ترجمه
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
وزارت خارجه7
ProfessionalDeveloper12
IT_One13
سيما6614
مهندس محب18
p22
Behnam_h28
Sasan_9131
AhwazSoft32
مسعود مخابرات36

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.