فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 21 آبان 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (3635)
پروژه: ترجمه يک مقاله نصفه ترجمه شده در زمينه معماري
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
سيما665
Behnam_h14
IT_One15
p16
مسعود مخابرات19
مهندس محب22
Sadaf9223
Sasan_9126
motodrive29
AhwazSoft32

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.