فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 1 بهمن 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (3822)
پروژه: ترجمه يک مقاله نصفه ترجمه شده در زمينه معماري
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
سيما669
IT_One11
Behnam_h18
p19
motodrive20
Sasan_9122
مهندس محب23
مسعود مخابرات27
AhwazSoft38
sina-sf43

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.