فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 31 مرداد 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (10459)
پروژه: ترجمه فايل شماره 8 ITIL
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
بهروز3
وزارت خارجه7
ناصر668
پژوهشگر9
Sadaf9210
ProfessionalDeveloper12
IT_One13
سيما6614
Mohammad_H17
مهندس محب18

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.