فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 2 آبان 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (745)
پروژه: ترجمه تخصصي
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25
نام کاربری رتبهسطح کاربری
وزارت خارجه7
دکتر زهرا آقاجاني8
ناصر669
F.Mohassel38
مرد شرقي61
مهرداد محمودی189
zahra jam260
کاربر76972 (FR)271
مهندس تیزرو275
seyedeh ,s394

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.