فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 16 آذر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (9044)
پروژه: ترجمه بخش هایی از چند تا مقاله
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25 ( اضافه کردن تعداد دعوت نامه ۲۵  ۵۰  ۱۰۰ )
نام کاربری رتبهسطح کاربری
بهروز2
وزارت خارجه6
پژوهشگر9
دکتر زهرا آقاجاني10
IT_One12
Sadaf9213
سيما6618
Kia-323326
Mohsen.Trans28
Behnam_h30

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.