فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 4 تیر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (3858)
پروژه: سیستم بررسی تراکنش های مالی بسیار ساده
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Programmer2
بهروز3
ProfessionalDeveloper8
پژوهشگر10
امیر12
وزارت خارجه15
مهندس محب17
programer11019
Behnam_h23
کاوشگران اروم پیشرو24

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.