فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 31 فروردین 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (4523)
پروژه: ترجمه متن شبکه
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
بهروز1
Mohammad_H2
سيما665
Behnam_h8
IT_One10
مسعود مخابرات12
مترجم-77414
asadi444420
Sajjad Programmer21
sina-sf25

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.