فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 31 خرداد 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (4890)
پروژه: ترجمه متن شبکه
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
بهروز1
Mohammad_H4
سيما665
پژوهشگر8
Behnam_h9
Mohsen.Trans12
IT_One13
مسعود مخابرات14
پژوهشگر9620
asadi444422

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.