فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 31 خرداد 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (784)
پروژه: پروژه درس تفکر سیستمی
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
پژوهشگر8
mohammadmahdi31
me198834
ناصر6643
DonAryan48
Sadaf9256
Hossein-62268
F.Mohassel73
javad31292
نازی جون- پروژه دانشگاهی114

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.