فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 30 بهمن 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2714)
پروژه: روش های مهندسی مالی:استراتژی مرتبط با رکود اقتصادی
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
بهروز3
Mohammad_H8
maryjoly10
ناصر6611
IT_One13
Sadaf9214
Behnam_h19
motodrive20
وزارت خارجه28
مسعود مخابرات30

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.