فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 2 مهر 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2349)
پروژه: روش های مهندسی مالی:استراتژی مرتبط با رکود اقتصادی
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Mohammad_H4
بهروز5
Behnam_h11
maryjoly12
IT_One14
مسعود مخابرات17
shayan12726
motodrive30
Akhtar-Electronic31
Sadaf9233

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.