فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 26 آبان 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2482)
پروژه: روش های مهندسی مالی:استراتژی مرتبط با رکود اقتصادی
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Mohammad_H4
بهروز5
maryjoly12
Behnam_h14
IT_One15
مسعود مخابرات19
Sadaf9222
shayan12726
motodrive29
Akhtar-Electronic31

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.