فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 29 شهریور 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (3043)
پروژه: انجام چند تمرین متلب
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Programmer2
وزارت خارجه7
ناصر668
پژوهشگر9
امیر12
ProfessionalDeveloper13
motodrive16
Mohammad_H19
M.Zandi21
Akhtar-Electronic23

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.